top of page
Credit Assessment_2

Regleman Enskripsyon
nan Sèvis

Byenveni nan Care For All!

Kondisyon sèvis sa yo esplike règ ak règleman pou itilize Sitwèb Care For All, ki sit entènèt www.careforall247.com. Lè w jwenn aksè nan sit entènèt sa a, nou sipoze ou aksepte Kondisyon Sèvis sa yo. Pa kontinye sèvi ak Care For All si ou pa dakò pou pran tout Kondisyon Sèvis ki endike nan paj sa a.

 

Tèminoloji sa yo aplike nan Kondisyon Sèvis sa yo, Règleman sou enfòmasyon prive ak Avi Limit responsabilite yo ak tout Akò yo: "Kliyan", "Ou" ak "Ou" refere a ou menm, moun ki konekte sou sit entènèt sa a epi ki konfòme ak kondisyon sèvis Konpayi an. "Konpayi an", "Nou menm", "Nou", "Nou" ak "Nou", refere a Konpayi nou an. "Pati", "Pati", oswa "Nou", refere a tou de Kliyan an ak tèt nou. Tout kondisyon yo refere a òf la, akseptasyon ak konsiderasyon nan peman ki nesesè pou antreprann pwosesis asistans nou bay Kliyan an nan fason ki pi apwopriye pou objektif eksprime pou satisfè bezwen Kliyan an konsènan dispozisyon sèvis yo deklare Konpayi an, an akò ak ak sijè a, lwa ki genyen nan Ohio. Nenpòt itilizasyon tèminoloji ki pi wo a oswa lòt mo nan sengilye, pliryèl, lèt majiskil ak/oswa li/li oswa yo, yo pran kòm entèrchanjabl ak Se poutèt sa kòm refere li a menm bagay la.

 

Depo: Depo $500 la garanti w yon plas nan pwogram ki endike sou resi w la, toutotan w peye balans ki rete a anvan oswa premye jou atelye/kou a. Si ou se yon Refresher epi ou achte yon depo oswa yon tikè a plen pri ou PAP jwenn ranbousman. Tanpri asire w ke w enskri nan ekran atelye a sèlman oswa imèl pou enfòmasyon ak asistans.

 

Yo p ap ranbouse depo sa a pou okenn rezon, nou PA pèmèt repwograme oswa chanjman nan depo sòf si yo bay yon rezon dokimantè. Si yo bay dokiman epi yo apwouve w, n ap chaje yon frè pou repwograme. Nou pa pèmèt repwograme nan diferan kote/enstriktè. Nou pa repwograme oswa ranbouse tikè nan NENPÒT kantite lajan ki anile nan 2 semèn nan kou a pou NENPÒT rezon sof si lanmò, zak Bondye oswa anile aranjman vwayaj enkontwolab, sa enkli opsyon peman konplè a. Dokimantasyon dwe montre ak apwouve pou garanti yon repwograme nan 2 semèn.

 

Ranbousman/Anile:

Balans depo $500 la dwe lè w enskri pou atelye/kou a. Yon fwa yo fin peman konplè atelye/kou a, nou PA pèmèt chanjman nan 2 semèn apre dat atelye/kou a. Sepandan, n ap ranbouse $250 nan depo a sèlman si yo voye yon eskiz dokimante pa imel pou apwobasyon. Yon fwa ke yo apwouve, nou sèlman repwograme nan 6 mwa nan dat atelye orijinal la pwograme; si frè kou yo chanje yon fwa yo chwazi yon nouvo dat, elèv la responsab pou nenpòt ki diferans nan pri. Nou pa pèmèt chanjman nan enstriktè si yo mande yon repwograme. 

Yo pral trete ranbousman ou a nan 7-10 jou ouvrab. Tan pwosesis ranbousman yo varye epi yo ka pran jiska de (2) semèn, tou depann de enstitisyon finansye w la. Si yon total de (2) semèn pase depi nou konfime anilasyon w la epi w toujou manke ranbousman w la, tanpri voye yon imèl ba nou nan infocfa247@gmail.com ak konfimasyon anilasyon w la.  

 

Enskripsyon:

Yon fwa yo resevwa depo $500 la, y ap voye yon resi konfimasyon enskripsyon an voye yon imèl ki pral tikè ou. Ou dwe pote resi konfimasyon enskripsyon an ak foto idantite w (epi asire w ke non w te antre ak depo w la matche ak idantite foto w la) pou atelye/kou sou plas.  

 

Pran yon atelye kòm yon Refresher:

Atelye a pa gen ladann yon garanti ke ou pral pase egzamen an epi li pa gen ladan leson patikilye prive. Sepandan, revizyon an gen ladan twa (3) sesyon rafrechisman 45 jou apa. Sa vle di yon fwa w fin peye totalman epi w te ale nan premye atelye w la, lè w pa pase egzamen an, w ap kapab pran atelye a 3 fwa gratis kòm yon Refresher toutotan gen ouvèti nan atelye a pou refreshers.

 

Pandan ke ou kapab ale nan nenpòt atelye ki gen espas gratis kòm yon Refresher, Si ou vle garanti yon plas nan yon atelye kòm yon rafrechisman, yo pral mande w pou enskri sou entènèt epi peye yon frè enskripsyon. PA ACHTE yon depo regilye oswa yon tikè. Yo p ap ranbouse w anvan kou a.
 

Règleman pou rafrechisman:

* Depi w fin peye pou yon atelye CFA epi w ale nan yon atelye, ou ka ale ankò, san frè, yon atelye 5 jou ki pwograme regilyèman, osi lontan ke gen espas ki disponib, epi ou te fè aranjman davans.

* Si ou vle garanti yon plas kòm yon Refresher, pral gen plas limite Refresher ki disponib pou yon frè enskripsyon.

* Tanpri prezante idantite foto w 

* Tanpri prezante resi orijinal ou ki peye an antye, voye yon imèl (n ap itilize pou jwenn ou nan baz done nou an) ak nouvo resi Refresher ou a (si w chwazi peye frè enskripsyon an).

***Avan Out 2019, si ou te resevwa yon kopi papye resi w la. Voye nou imèl si w gen kesyon sou resi sa a.

 

SÈLMAN moun ki nan lis sou resi orijinal la peye an plen nan baz done nou an pral admèt kòm yon resisher. Nou rezève dwa pou refize admisyon nan rafrechisman ki vyole nenpòt nan kondisyon sa yo.

* Ou dakò pou pa anrejistre odyo oswa anrejistre videyo okenn pati nan revizyon an pou nenpòt rezon. Si w anrejistre san nou pa konnen epi pataje anrejistreman yo, nou gen otorizasyon pou chèche aksyon legal epi n ap fè sa.

Retounen: 

Frè sa a PA kouvri pri nouvo liv yo. Si w ta renmen achte nouvo liv anvan ou rive nan kote yo deziyen an, ou ka fè sa lè w tcheke premye jou a. 

Si w bezwen kòmande kontni, pral gen yon frè sèvis $120 dola sou plas nan oswa anvan dat atelye a kòmanse. Tanpri bay omwen 2 semèn pou yon kopi papye ak 3 jou pou liv elektwonik anvan dat atelye a kòmanse.  

****SA A APPLIKE POU CPT SÈLMAN *****

Flebotomi tanpri asire w ke ou endike kontni kou, klinik oswa toude lè w enskri pou w ale an pèsòn nan lokal Savannah, Georgia.

 

Si w gen plis kesyon sou nenpòt nan kondisyon ak règleman sa yo, tanpri kontakte nou nan www.careforall247.com.

bottom of page